کناف

مشاوره در انتخاب ساختار کناف

خدمات فنی مهندسی در خصوص اجرای کناف مشاوره در انتخاب ساختار کناف در سیستم هایی که غالبا به صورت ساخت و ساز خشک می باشند بایستی ساختار مناسبی را در این مورد استفاده نمود. در موارد مختلفی که از ساختارهای گوناگون استفاده می شود هریک از آن ها دارای ویژگی ادامه مطلب…