رزومه
 زمینه فعالیت و تخصص- طراحی و اجرای انواع سقف و …
ماله استیل
 ابزار و مصالح مورد استفاده در کناف ایران کلیه ا…
پیچ زن
 ابزار و مصالح مورد استفاده در کناف ایران کلیه ا…