55893-MedPic

 

در این ساختار ، صفحات روکش دار گچی بر روی زیر سازی فلزی پیچ می شوند.

این زیرسازی می تواند به صورت وصل شده به دیوار یا جدا از دیوار اجرا شود. در این روش ، لایه عایق در فاصلۀ آزاد میان صفحۀ روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می شود.
وجود فاصلۀ آزاد، علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایۀ عایق، راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شیار زنی جهت عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، محسوب می شود.
از مزایای دیگر این ساختار، امکان اجرا در دیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوششهای با ارتفاع ١٠ متر می باشد.