55092-MedPic

 

دیوارهای پوششی کناف، جهت بازسازی دیوارهای بنایی جدیدT بهسازی صوتی و حرارتی ساختمان ها، ایجاد فضای تاسیساتی در ساختمانها، ایجاد پوشش های ضد حریق و عایق کاری دیوارها در برابر رطوبت و بخار به کار می روند.
دیوارهای پوششی کناف به دو صورت با سازه و بدون سازه اجرا می شوند.
از کاربردهای دیوارهای پوششی کناف، می توان عایق کاری حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان را نام برد.