55086-MedPic

 

دیوار مقاوم در برابر حریق:

این نوع دیوار به عنوان سدی در برابر عبور آتش و حرارت ناشی از آن عمل می نماید و وقتی که در یک سمت کانون آتش و حرارت بسیار بالا وجود دارد، دمای سمت دیگر (سمت ایمن) از اندازه مشخص و محدودی تجاوز نمی کند.