55091-MedPic

 

دیوار پوششی با سازه:

در این ساختار، صفحات روکش دار گچی بر روی زیرسازی فلزی پیچ می شوند. این زیرسازی می تواند به صورت متصل به دیوار یا جدا از دیوار اجرا شود. در این سیستم، لایه عایق در فاصله آزاد میان صفحه روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می شود. وجود فاصله آزاد، علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای نصب لایه عایق، راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه، مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شیار زنی جهت عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، محسوب می شود.
از مزایای دیگر این ساختار، امکان اجرا در دیوارهای با شرایط زمینه مختلف و اجرای پوشش های با ارتفاع ۱۰متر می باشد.