55044-MedPic

 

سبک سازی با استفاده از ساختارهای کناف، آثار زیانبار ناشی از جرم زیاد را برطرف می کند.

استفاده از دیوارهای سبک کناف به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن ساختمان به میزان ۳۶ درصد و کاهش نیروی زلزله به میزان ۵۹ درصد شده است.
به علاوه، مشاهده می شود که استفاده از دیوارهای سنگین و صلب بنایی موجب کاهش چشمگیر دوره تناوب ساختمان شده است (کاهش دوره تناوب موجب تشدید پاسخ لرزه ای سازه می شود) در حالی که استفاده از دیوار سبک و انعطاف پذیر کناف نه تنها موجب کاهش دوره تناوب ساختمان نشده، بلکه موجب بهبود آن شده است.