55111-MedPic

 

عایق کاری حرارتی از داخل:

این نوع عایق کاری برای به حداقل رساندن اینرسی حرارتی ساختمانها انجام می گردد و برای ساختمان هایی که به طور منقطع (غیر دائمی) مورد استفاده قرار می گیرند مناسب ترین ساختار محسوب می شود (مانند سالن های کنفرانس)؛ زیرا فضای مورد نظر را می توان در زمان کوتاهی سرد یا گرم نمود.