55094-MedPic

تایل های گچی آکوستیک مدل ۳۶/۱۲/۸:

مشخصات:
– دارای خاصیت جذب صوت می باشند.

– سوراخ های روی تایل به شکل دایره هایی به قطر ۸mm و ۱۲mm می باشد.

– فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر ۳۶mm می باشد.