پروانه استاندار 94 گواهینامه_فنی_1392nba4h49ez5oi

 

 

 

گواهینامه های تست حریق:

 

1 2 nba4h49ez5oinba4h49ez5oi

 

 

 

آزمایش مقاومت در برابر حریق دیوار-مرکز تحقیقات:

 

partition (1) partition (2) partition (3) partition (4) partition (5) partition (6) partition (7) partition (8) partition (9) partition (10) partition (11) partition (12) partition (13)

پاسخی بگذارید