پروژه احمدی آذر 

آدرس پروژه: برج ونک

مساحت: ۵۰۰متر

جنس: پانل گچی

IMG_7661 copy

 

پروژه ایاز

آدرس پروژه: سعادت آباد

مساحت: ۷۵۰متر

جنس: پانل گچی

ayaz

پروژه حضرتی

آدرس پروژه: یوسف آباد

مساحت: ۱۲۰۰متر

جنس: پانل گچی

haz

پروژه احمدی آذر 

جنس: پانل گچی

IMG_7517
 newxicon   ۱ ۲ ۳۴۵              backicon